top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) [ook gekend als General Data Protection Regulation (GDPR)]

 

Unwined neemt gegevensbescherming zeer ernstig en doet er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren. Unwined - Steenweg 22 - 2800 Mechelen met ondernemingsnummer 0540.541.705 - is hierbij aangeduid als de verantwoordelijke voor verwerking van de persoonsgegevens.

 

Onder verwerken dient u te verstaan: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of op andere wijze ber beschikking stellen, aligneren, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van de voornoemde persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 [a) toestemming; b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst; c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting; f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wij wensen de volgende van uw persoonsgegevens te verwerken: Naam, voornaam, telefoonnummer, emailadres en desgevallend uw ondernemings- of btw-nummer.

 

Deze gegevens zullen door ons worden bewaard voor een periode waarbinnen de gegevens dienstig en relevant zijn voor onze onderneming en het doel van de bewaring.

 

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel: marketing, aanbiedingen, kennisgeving van eventuele nieuwe diensten en nieuwsbrieven. Dit alles is ingegeven vanuit ons eigen belang om te ondernemen, doch meer dan nuttig voor u om op de hoogte te blijven van onze acties en diensten.

 

Wij delen u mee dat het niet meedelen van de gevraagde persoonsgegevens ertoe kan leiden dat wij u bepaalde voordelen en/of informatie en/of contractuele voordelen niet kunnen verlenen.

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met Miriam Van Damme en Marieke Nuytemans, de zaakvoerders van Unwined.

 

Wij dienen u er attent op te maken dat uw persoonsgegevens door ons aan andere derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van bijvoorbeeld het kassasysteem en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen u alsdan meedelen bij welke instantie uw gegevens zich bevinden.

 

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op info@unwined.be, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.  Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen. Dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van een verleende opdracht, gesplaatste bestelling en de wet.

 

Indien u aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en u vraagt om correctie, kan u steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

 

Alle diensten die in het kader van de aan u door Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

 

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

bottom of page